هم اکنون وحدت سازمانی نه! ولی هم کاری میان توده ای ها چرا نه!

مقاله ۵/۱۴۰۰۱ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۲۲ آوریل ۲۰۲۱ نگارنده بارها گفته است که مرزی که در درون جنبش توده ای باید گذاشت مرز میان “وابسته رژیم”  و “ناوابسته رژیم”  نیست. این گونه مرزگزاری به دلیل های گوناگون زیر نادرست است. یکم- این گونه مرزگزاری ما را به نادرستی به این …

شکل و محتوای روند هم گرایی میان توده ای ها!

مقاله ۲/۱۴۰۰۱۵ فروردین ۱۴۰۰، ۴ آوریل ۲۰۲۱ با من هزار نوبت اگر دشمنی کنیای دوست همچنان دل من مهربان توست (سعدی) پیش گفتار در پیامی که رفیق گرامی عمویی برای درگذشت رفیق خاوری داده است، او یادآوری کرده است که: ” با توجه به مسائلی که در یکپارچگی حزب توده …