خوش بینی سیاسی بر دوش سخت کوشی عملی!
مُهره و نشان “چپ” در خیزش؟!

مقاله شماره: ۱۰۲ (۸/۲-۲۰۱۸)
جنبش ضد دیکتاتوری و ضد سرمایه داری در جاده یی ناهموار و کژ و معوج گام می گذارد. این جنگ در درازنای خود شامل نبردهای (battles) گوناگون است که جمع دیالکتیکی آن ها همواره به جلو است. نتیجه هر نبردی گاهی پیروزمند و شادی آفرین و گاهی شکست آمیز و غمناک است. شکست در یک نبرد را نباید با پایان جنگ طبقاتی یکسان دانست.