سازمان شانگهای کشتی نجات نوح جمهوری اسلامی نیست!

مقاله ۲۹/۱۴۰۰۱۱ مهر ۱۴۰۰، ۳ اکتبر ۲۰۲۱ پیش گفتار جمهوری اسلامی با بوق و کرنا پذیرش خود در پیمان شانگهای را یک پیروزی بزرگ خواند و برخی “چپ”ها نیز آن را نشان از پیروزی خط ولایت فقیه در روی کرد به شرق دانستند. برخی ها از این هم فراتر رفته …