نقش “چپ” انقلابی در جبهه ضددیکتاتوری!

مقاله ۱۰/۹۹ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۱ آوریل ۲۰۲۰ هنگامی که از جبهه ضددیکتاتوری سخن گفته می شود به ناخواه پرسش های بی شماری در اندیشه ما آشکار می شود. آیا طبقه کارگر با همکاری با دیگران خط مستقل طبقاتی خود را از دست می دهد؟ آیا برپایی ”جبهه گسترده ضد …