«هیروگلیف» برای ادامه سردرگمی “چپ”!
«گذار از سرمایه داری» از دید سعید رهنما

مقاله شماره: ۲۴
اندیشه ی ضد کمونیستی، از تز «نبود اردوگاه سوسیالیسم و بورژوازی ملی» که درستی آن را به اثبات نرسانده است، برای چپ و به ویژه چپ انقلابی نسخه ی عملکرد و سیاست می پیچد. پذیرش «سوسیال دمکراسی رادیکال» نتیجه گیری منطقی از این نسخه پیچی است و نه ناشی از واقعیت حاکم بر جامعه سرمایه داری که گذار انقلابی از آن به مسئله روز بشریت ترقی خواه تبدیل شده است.