«چپ مدرن، همان بریده ها و چپ های شرمنده»!

دوره جدید: مقاله شماره: ۷۰ (۷ آبان ١٣٩۶) واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری   رفیق عزیز “ر” در ابرازنظری که در بررسی نوشتار رضا علیجانی نگاشته و برای «سایت زیتون» فرستاده که انتشار نیافته است، ازجمله “چپ” رنگارنگ نام را «چپ مدرنی» می نامد که به اعتراف علیجانی «بریده ها …