راه حل های «چپ میانه جدید»، “مهندسی اجتماعی” در نظام سرمایه داری؟
بحث درباره ی “اقتصاد سیاسی”!

مقاله شماره: ۵۶ (۲۰/۰۹-۲۰۱۷)
تقسیم مردم به گروه‌های متفاوت با درآمدهای متفاوت که می‌تواند برای پاسخ به برخی پرسش ها مفید باشد، نه تنها درک ساختار طبقاتی جامعه و سرشت منافع طبقاتی هر طبقه را مغشوش می سازد، بلکه برای تشخیص اولویت ها در اقتصاد ملی گویا و راهگشا نیست.
این شیوه‌های علمِ جامعه شناسانه که ابزار بورژوازی را برای ایجاد به اصطلاح “توافق” در جامعه تشکیل می دهد، شیوه ی ای است که دسته بندی منافع گروه‌ها را در جامعه، ورای منافع کلیت جامعه قرار می دهد.