اشکال مالکیت در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه
سفره ی “چپِ” رنگارنگ نام، خالی است!

مقاله شماره: ۶۹ (۲۷/۱۰-۲۰۱۷)
نکته اساسی آن است که نه در سطور پیش او، و نه در کلیت نوشتار، علیجانی، مانند وثیق و آصفی، تعریفی از مرحله «دمکراتیک ملی» ارایه نمی دهد. مضمون آن را روشن نمی سازد! این غلطیدن در سطح را آن ها به ابزار تحریف نظر حزب توده ایران و اندیشه ی مارکسیستی- توده ای بدل می سازند! آن ها کلمه ای درباره علت جدا سازی مبارزه برای “آزادی” و “عدالت اجتماعی” بر زبان نمی آورند. چرا باید رشد نسبی عدالت اجتماعی به فردای نامعلوم منتقل گردد؟