چین و الگوی پیشرفت
بحثی در اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی – دمکراتیک انقلاب

مقاله شماره:۸۰ (۲۷/۱۱-۲۰۱۷)
گسترش حقوق و آزادی های دموکراتیک [ازجمله تشکیل سندیکا از “پایین”، ضمن حفظ ساختار سندیکایی موجود] که در جریان روند کنونی انجام شده است و در برنامه آتی چین در نظر گرفته شده است، توانایی و تاثیر اجتماعی نیروی کار را در چین از نظر کیفی بسیار ارتقاء داده و به احتمالا می دهد.