ژئوپلیتیک شیعه جمهوری اسلامی!

مقاله ۴۹/۹۹۳۰ دی ۱۳۹۹، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱ پیش گفتار این روزها تلاش فراوانی می شود تا سیاست انقلابی حزب توده ی ایران در باره ترد ولایت فقیه زیر پرسش برده شود. از سویی تلاش می شود که ژئوپلیتیک رژیم همچون یک سیاست ضدامپریالیستی به نمایش گذاشته شود و از سویی …