“گشایش سیاسی” در جمهوری اسلامی!
هرکه نامخت از گذشت روزگار هیچ ناموزد ز هیچ اموزگار

مقاله ۵۶/۹۹۴ اسفند ۱۳۹۹، ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ این روزها با پخش نوشته های برخی از خرده گیران رژیم ایران در روزنامه های درون کشور، شمار اندکی، سخن از “گشایش سیاسی” می گویند.     رژیم شرایط بستن یک پیمان نامه هسته ای با بایدن را شایسته می بیند و بسیار امیدوار …