گفتگو میان کمونیست ها!

مقاله شماره ۲۷ ۹ آبان ۱۳۹۸– ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ گفتگو میان انسان ها بسیار سخت است چرا که انسان ها مانند جانوران به فرستادن پیام های پیش و پا افتاده برای نمایش حس های ساده مانند خشم، ترس و همانند آن، سود نمی جویند. انسان ها هنگام پیام رسانی با …