آسمان بر تو حکم راند، و ترا نیمه خواند!

مقاله ۵۹/۹۹۱۵ اسفند ۱۳۹۹، ۶ مارس ۲۰۲۱ اگر مرا بر دار کردند، ترا خوار کردند. اگر لبخند را از لبانم گرفتند، ترا هرگز لبخند نیاموختند. اگر بال هاى مرا شکستند، ترا هرگز پرنده نخواستند. من زیستم، و تو زیستى شکیبا، در انتظار دراز و دردآور خورشید. (٨ مارس، از شعرهای …