چپ و بازهم درباره ی چشم بند فردگرایی

مقاله شماره ۳۷/ ۹۸ ۲۶ دی ۱۳۹۸ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰ هنگامی که بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا زندانی سیاسی در ایرانِ ج ا مجبور است با چشم‌بند در زندان باشد و حرکت کند، متوجه می‌شویم که باید به دو سوی متفاوت نهفته در پشت هدف بهره گیری …

مردم ایران تنها بازنده جنگ میان دیوانگان!

مقاله شماره۳۶ ۱۵ دی ۱۳۹۸-۵ژانویه۲۰۲۰ یک بار دیگر امپریالیسم آمریکا دست به کشتار زد و و این بار سپهبد ایرانی و همتای عراقی او را در کشور عراق کشت. این کار نه تنها با قانون های خود آمریکا در تضاد است بلکه گامی دشمنانه و نشانه برتری جویانه آمریکا در پیوند …

جنبش ضدسرمایه داری و تلاش بورژوازی برای رام کردن آن!

مقاله شماره ۳۵۱۱ دی ۱۳۹۸ -۱ ژانویه۲۰۱۹ پیش گفتار در هفته های گذشته آن چه  که کمتر کسی به روی دادن آن می اندیشد، رخ داد. دودلان و بدبینان به ناگهان دانشجویانی را در خیابان ها دیدند که با کارگران هم رزم شدند. طبقه کارگر با پافشاری و پایداری، دیگر …

شکست دوباره نئولیبرالیسم اتحادیه اروپا در بریتانیا!

مقاله شماره ۳۴۷ دی ۱۳۹۸ -۲۸دسامبر۲۰۱۹ می گویند که پیروزی هزار پدر دارد ولی شکست پدرمرده است. حزب کارگر در انتخابات هفته گذشته ۵۹ کرسی از دست داد. این بزرگترین شکست از حزب پس از ۱۹۳۴ بود. هوادارن نئولیبرالیسم در بریتانیا و ایران می کوشند که این شکست را شکست …

آموزش از شکست انتخاباتی کوربین برای ایران؟!
هدف بحث‌های انحرافی درباره ی نئولیبرالیسم؟

مقاله شماره ۳۳۲۹ آذر ۱۳۹۸–۲۰ دسامبر دو شیوه ی تبلیغاتی در انتخابات اخیر پارلمان در انگلستان قابل شناخت است. جونسون، نخست وزیر محافظه کار تبلیغات خود را در یک نکته متمرکز کرد. بر سر ضرورت خروج از اتحادیه ی اروپا. برخلاف جونسون، کوربین نتوانست تبلیغات خود را بر روی یک …

دشوار سرافراز ماندن در زندان!
به بهانه گزارش ایستادگی زنان توده ای درزندان

مقاله شماره ۳۲۱۹ آذر ۱۳۹۸–۱۰ دسامبر درد و رنج تازیانه چند روزی بیش نیست رازدار خلق اگر باشی همیشه زنده ای (کیوان، شاعر و رزمنده جانباخته توده ای) پیش گفتار از نخستین یورش ناجوانمردانه رژیم به نیروهای پیشرو نزدیک به چهل سال می گذرد و بدبختانه هنوز در میهن ما …

چرا کمونیست ها باید به دستاوردهای جمهوری خلق چین ببالند!

مقاله شماره ۳۱ ۸ آذر ۱۳۹۸–۲۹ نوامبر پیش گفتار در زبان انگلیسی زبانزدی است که می گوید “اگر نمی توانید آن ها را شکست دهید به آنها بپیوندید” (if you can’t beat them join them). در برخورد با کامیابی ها و دستاوردهای بزرگ اقتصادی جمهوری خلق چین سوسیالیستی، سرمایه داری …

«اصلاح» قیمت بنزین یا جیب‌بری قانونی

مقاله شماره ۳۰۳ آذر ۱۳۹۸– ۱۴ نوامبر https://eb1384.wordpress.com/2019/11/20/ ا. م. شیری سرمایه‌داری از بدو پیدایش در مراحل مختلف رشد خود از روش‌های و شیوه‌های متفاوت، از قتل‌عام‌های گسترده تا استعمارگری و به بردگی گرفتن ملت‌های مستعمرات و روش‌های حیله‌گرانه و نیرنگ‌بازانه بهره برده است تا دارایی‌های عموم بشری را هر …