ایران، سوریه و مبارزه ی ضد امپریالیستی!

مقاله ۴۳/۹۹۵ آذر ۱۳۹۹، ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ بی تردید شکست سیاست امپریالیستی در سوریه که با هدف پاره پاره کردن  جمهوری عربی و برقراری سلطه ی همه جانبه ی امپریالیسم بر این کشور دنبال می شد، موفقیت بزرگی را در مبارزه ی ضد امپریالیستی و برای برقرار صلح و آرامش …

جایگاه طبقه ی کارگر ایران در «اتحاد نیروها»؟
ادراک، هضم نظری واقعیت عینی!

مقاله ۴۲/۹۹۲۷ آبان ۱۳۹۹، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰ آگاهی اجتماعی- طبقاتی عبارت است از بازتاب درک و هضم فکریِ واقعیت عینی در جامعه ی طبقاتی در ذهن انسان. تئوریزه کردن واقعیت در ذهن دارای خصوصیات و ویژگی هایی است که در بیان و فرموله کردن ساختار و کارکرد واقعیت توسط انسان …

انتخابات آمریکا؛ یک بار دیگر گزینش “بد”، “خوب” را کم توان تر کرد!

مقاله ۴۱/۹۹۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰ پیش گفتار دویست و پنجاه هزار آمریکایی در برابر کورونا جان خود را از دست داده اند که روند مرگبار آن بیشتر به دلیل واکنش نادرست ترامپ بوده است. دست کم شش میلیون آمریکایی به دلیل پسرفت اقتصادی به چاه تنگ دستی فرو …

پیوند مضمونی نبرد دمکراتیک و سوسیالیستی حربه ی لنین در انقلاب اکتبر!

مقاله ۴۰/۹۹۱۹ آبان ۱۳۹۹، ۹ نوامبر ۲۰۲۰ آموزشی برای تغییرات انقلابی در پیش در ایران! مقاله ی نقش ویژه و متمایز لنین در انقلاب اکتبر که در توده‌ای ها بازانتشار یافت و رفیق رحمان حسن زاده آن را در اخبارروز انتشار داده است، از سویه های متعددی شایسته ی دقت …

قره باغ؛ آرامش سوسیالیستی گذشته و جنگ امپریالیستی کنونی!

مقاله ۳۹/۹۹۱۵ آبان ۱۳۹۹، ۵ نوامبر ۲۰۲۰ پیش گفتار از روزی که جنبش کارگری و  سوسیالیستی پای به جهان گذاشت، تاکنون بارها در درون این جنبش در باره ی جنگ های گوناگون دیدگاه های ناهمگون با هم برخورد داشته اند. لنین با هوشیاری و شم طبقاتی خود به ما یاد …

کیانوری: امپریالیسم تسلط خودش را بر کشورهایی مثل ایران از کانال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ایدئولوژیکی برقرار می‌کند.

تاریخ ایرانی: برگرفته از هفته‌نامه «امید ایران» – ۲۴ اردیبهشت، اول و هفتم خرداد ۱۳۵۸ نخست زیربنایی از ایدئولوژی و تفکر خود و خط و روشی که در کار سیاسی برگزیده‌اید ارائه دهید تا بعد به مسائل دقیق‌تر برسیم. ما معتقد هستیم با ایجاد یک نظام نوین اجتماعی که متکی …

حزب توده ایران از سیاست تفاهم در منطقه پشتیبانی می کند!

مقاله ۳۸/۹۹۱۰ آبان ۱۳۹۹، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰ وزیر خارجه جمهوری خلق چین، وانگ یی، هنگام دیدار ماه اکتبر امسال محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران از پکن، با طرح پیشنهاد «تفاهم و احترام به منافع مشروع کشورها در منطقه ی خلیج فارس»، خواستار ایجاد شدن «بستر و ترتیب گفت و …

نه مشت کوبان، نه نیش زبان در برخورد با یاران!

مقاله ۳۷/۹۹۵ آبان ۱۳۹۹، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰ بیا که نوبت صلح است و دوستی و وفاقکه با تو نیست مرا جنگ و ماجرا (حافظ)  پیش گفتار به تازگی دبیرخانه حزب توده ی ایران در باره ی برخورد زشت برخی از هواداران حزب با مخالفان (ناهمسویان) دیدگاه حزب نوشته است که …