تنهایی سخت، ولی زاینده است!
دروازهء شهرهای ناگشوده را بگشایم!

مقاله شماره: ۸۷ (۱۵/۱۲-۲۰۱۷)
بدون دیدن این تضاد چشمگیر در ظاهر پدیده، یافتن تضادی که مضمون واقعیت را تشکیل می دهد، ممکن نیست. بدون شناخت مضمون واقعیت، گشودن راه گذار انقلابی از آن ممکن نیست!

هفده تضاد و پایان سرمایه داری 
تضادهای خطرناک ۱۵ تا ۱۷

مقاله شماره: ۸۶ (۱۴/۱۲-۲۰۱۷)
شیوه ی رانت اقتصادی بر پایه حق اختصاصی دسترسی و استفاده انحصاری دارایی ( فیزیکی، مالی، فکری و غیره) به طبقه رانت خوار برای سودورزی استوار است. امروز این طبقه توانایی سوداگری و دستکاری این را دارد که در تمام منابع زیر کنترل خود از جمله دارایی ها مالی بانکی، نفت، زمین، مسکن و غذا در صورت لزوم کمبود و یا فراوانی ایجاد کند. مشکل محدودیت تولید مواد غذایی، تولید و استخراج مواد معدنی وجود ندارد. تقریبا تمام قحطی ۲۰۰ سال گذشته مهندسی شده بود و نه یک مشکل طبیعی. این کار”زمین دزدان” است که در سرتاسر جهان زنجیره غذایی و منابع را انحصار می کنند و به سودورزی می پردازند.

«سوسیال دمکرات رادیکال» و مالکیت سرمایه داری!
اقتصاد ملی در مرحله ملی- دمکراتیک!

مقاله شماره: ۸۵ (۱۰/۱۲-۲۰۱۷)
در طول تاریخ همه طبقات حاکم خود را مدافع منافع کل جامعه عنوان نموده اند. در دوران برده داری- فئودالیسم آن ها رسالت خود را از “خدا” و “آسمان” دریافت می کردند و در سرمایه داری از “آزادی” مالکیت! بدیهی است که نمی توان موضع مدعیان یاوه گو را پذیرفت. باید آن عنصر عینی و ماتریالیستی را جستجو کرد که به کمک آن می توان رسالت این یا طبقه اجتماعی را برای نمایندگی عینی و ذهنی منافع کل جامعه دریافت و نشان داد. تنها با پاسخ به این پرسش می توان نیروی تاریخی ای را در جامعه بازشناخت که رسالت حفظ منافع عمومی- ملی را به عهده دارد!؟ رسالتی که مانند نماینده حافظ آن، رسالتی تاریخی، و لذا گذرایی است!

هفده تضاد و پایان سرمایه داری
تضادهای متغیر ۱۱ تا ۱۴

مقاله شماره: ۸۴ (۰۸/۱۲-۲۰۱۷)
برای ادامه انباشت سرمایه، سرمایه باید به صورت دوره ای از جهان فیزیکی که خود ساخته است خارج شود و چشم انداز جغرافیایی موجود را برای ایجاد یک ساختار جدید تغییر دهد و ما شاهد آن هستیم که شهرهای صنعتی قدیمی، زمانی که در رقابت با جاهای دیگر با نیروی کار ارزان مواجه می شوند، پایه مالی خود را از دست می دهند و به خرابه هایی بدل می شوند که به شهرهای مناطق جنگی می مانند. بنابراین سرمایه به هنگام نیاز چشم انداز جغرافیایی را ایجاد می کند تا بعدن آن را تخریب کند تا گسترش و تغییر کیفی خود را تسهیل کند، به اینکار تخریب خلاقانه می گویند.

هفده تضاد و پایان سرمایه داری
تضادهای متغیر ۸ تا ۱۰

مقاله شماره: ۸۳ (۰۵/۱۲-۲۰۱۷
سرمایه از بهره برداری رشد باور نکردنی نیروهای مولده برای شکوفایی انسان ناتوان است. به جای آن مکانیسم های درونی سرمایه موجب تولید اختلاف طبقاتی و حکومت طبقاتی می شود. .
راه حل این است که یک جنبش توده ای ضد سرمایه داری جهانی ایجاد کنیم که بتواند سلطه طبقاتی را از بین ببرد و با سازماندهی نو اقتصاد جهانی بتواند بهره وری شگفت انگیز سرمایه را به سود همه ی مردم جهان بکار گیرد.

تناقض میان شیوه تولید سرمایه داری و تمدن سوسیالیستی!
وحدت آزادی و عدالت اجتماعی!

مقاله شماره: ۸۲ (۰۲/۱۲-۲۰۱۷)
تفاوت برداشت حزب توده ایران با نظرات “چپ” رنگارنگ نام ایرانی و همچنین با جریان های انحرافی، ازجمله آن ها که خود را توده ای نیز قلمداد می کنند، تفاوت در برداشت ماتریالیستی از هستی امروز انسان نزد حزب توده ایران است که به معنای توجه به نبرد طبقاتی جاری در جامعه است. در حالی که برداشت ذهن گرایانه و مذهبی آن ها است در این موضع خلاصه می شود که درد و رنج امروز، پیش شرط ورود به “بهشت” است که گویا در آینده نصیب انسان صبور و گوش بفرمان خواهد شد.

گفتگو میان توده ای ها!
نگاهی به انتقاد “عدالت”!

مقاله شماره: ۸۱ (۲۸/۱۱-۲۰۱۷)
ما انقلابیونی که در کارهای تشکیلاتی و سازماندهی و سندیکایی مشغول هستیم و در نبرد روزانه و سنگر به سنگر با سرمایه داری درگیر هستیم، گاهن وقت، توانایی و دانش بررسی و واکاوی تغییرات و تحولات پر شتاب سرمایه داری را نداریم. تحولاتی که بدون شک نه تنها در استراتژی مبارزه که حتا در تاکتیک های ما تاثیر خواهد گذاشت. پس چرا خود را از بهره گیری از پژوهش های دانشمندان مارکسیست محروم کنیم و بدین ترتیب به سرمایه برای جداسازی گردان کار و اندیشه کمک نمایم.

چین و الگوی پیشرفت
بحثی در اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی – دمکراتیک انقلاب

مقاله شماره:۸۰ (۲۷/۱۱-۲۰۱۷)
گسترش حقوق و آزادی های دموکراتیک [ازجمله تشکیل سندیکا از “پایین”، ضمن حفظ ساختار سندیکایی موجود] که در جریان روند کنونی انجام شده است و در برنامه آتی چین در نظر گرفته شده است، توانایی و تاثیر اجتماعی نیروی کار را در چین از نظر کیفی بسیار ارتقاء داده و به احتمالا می دهد.