زنان ننگ دین و زخم چرکین ولایت فقیه!
وظیفه ما در برابر جنبش زنان

مقاله شماره: ۱۱۰ (۱۷/۰۳-۲۰۱۸)
هنوز کودکان دختر را عروس پیرمردان هوس باز می کنند. دخترانی که به جز مرواریدهای اشک جواهری دیگر ندارند و دست شان از حنای آب خونین چشم رنگین شده است.
سرمایه برای زنده ماندن خون انسان های گرسنه‌ را می مکد و برخی از فرودستان را برای زنده ماندن به هر کاری وامی دارد. مبارزه طبقاتی تنها راه مبارزه علیه برده سازی زنان و از جمله برده سازی جنسی کودکان دختر است. با آزادسازی پدران و مادران این دختران از زنجیر ستم سرمایه داری آن ها دیگر برای ادامه زندگی ناگزیر به فروش دختران خردسال خود نخواهند شد.
روزی خواهد آمد که کودکان دختر آینده با برق نگاه‌ غمین و تیز خود پرده سیاه شب‌ را می درند، زنجیرها از پا می گسلند و درهای‌ بسته‌ی‌ برده گی را می گشایند. و بجای فریادهای‌ دردآلود نیمه‌‌شب ها ترانه آزادی آواز می کنند و خود را با رختی تمیز و روانی شاداب و تنی بی درد برای سلام به صبح آماده می کنند.

وحدت تئوری و پراتیک در اندیشه ی مارکسیستی- توده ای (٢)
تبلور ماتریالیسم تاریخی در مصوبه ی ششمین کنگره ی حزب توده ایران

مقاله شماره: ۱۰۹ (۱۱/۰۲-۲۰۱۸)
کدام “اقتصاد سیاسی” در مرحله معین تاریخی در روند فرازمندی جامعه حکم فرماست و یا باید حکمفرما باشد، تا تعریف با واقعیت درانطباق باشد؟ تنها در این لحظه است که می توان به بیرون کشیدن رهنمود ضروری- تاریخی برای «پراتیک انقلابی» از شرایط حاکم پرداخت، تا به کمک آن به مثابه انسان ترقی خواه مهُر خواست و کارکرد خود را بر وقایع کوبید. انسان “تاریخ” هستی خود را این چنین می نویسد!

برداشت مارکسیستی- توده ای از وحدت تئوری و پراتیک

مقاله شماره: ۱۰۸ (۰۶/۰۳-۲۰۱۸)
، دو معضل بهم پیوسته، «معضل» مضمون و شکل، در شرایط حاکم بر نبرد طبقاتی در جامعه حکفرماست.
آیا تحقق بخشیدن به مضمون و شکل دو معضل یک روند واحد را تشکیل می دهد؟ چه رابطه ای میان راهکار برای حل این دو معضل وجود دارد؟ باید دو راهکار جدا از هم و گام به گام را جستجو نمود؟ و یا می توان پذیرفت که راهکاری که معضل مضمون را برطرف می سازد، به یافتنِ شکل ضروری برای حل معضل شکل نیز دست خواهد یافت؟!
به سخنی دیگر، «معضل» مضمونی، نقش تعیین کننده در نبرد طبقاتی ایفا می کند و لذا برنامه برای حل آن، از اولویت و مبرمیت برخوردار است.

به مناسبت هشتم مارس، روز نبرد برای رهایی زن

مقاله شماره: ۱۰۸ (۰۲/۰۳-۲۰۱۸)
باید علیه تجاوز پلیس به کمک زنان مبارزی شتافت که با پذیرش خطر، از منافع دمکراتیک مردم میهن دفاع می کنند؛
باید رابطه ی نبرد طبقاتی زحمتکشان را با خواست رهایی بخش زنان دلاور نشان داد؛
برای ایجاد همبستگی میان گردان ها انقلابی گام های واقع بینانه و جسورانه برداریم!

بدون دورنما، مبارزه ی روز سرگردان است!
نگرانی خطر خارجی و امید به استحاله رژیم

مقاله شماره: ۱۰۷ (۲۵/۰۲-۲۰۱۸)
وظیفه ی نخست نیروهای ضد دیکتاتوری و خواهان توسعه ی اقتصادی- اجتماعی ایران هم اکنون اقدام مشترک برای تنظیم برنامه جایگزینی است. چنین برنامه ای وظیفه روز است، زیرا به نیاز لحظه در مبارزه ی توده ها نیز پاسخی مشخص می دهد و پرچم نبرد را برای آن چه که می خواهیم جایگزین ایرانِ جمهوری اسلامی و ”اقتصاد سیاسی اسلامی“ بکنیم، ارایه می دهد. جایگزین مردمی- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی برای کالای گندیده ی وارداتی نئولیبرال!

”هزارها درد بی درمانِ جنبشِ تحول اجتماعی“
رابطه ی مبارزه اتحادی با ”برنامه حداقل کارگری“

مقاله شماره: ۱۰۶ (۲۱/۰۲-۲۰۱۸)
یکی از مهم ترین مصوبه های ششمین کنگره ی حزب توده ایران در سال ١٣٩١، تاکید بر ضرورت ایحا «پیوند» میان مبارزه ی صنفی- دمکراتیک و سیاسی- طبقاتی- سوسیالیستی حزب طبقه کارگر ایران است. ژرفش روزانه نبرد طبقاتی در جامعه در تائید این ارزیابیِ پراهمیت و در نقطه مقابل ندیدن رابطه میان وظیفه ی اتحاد و برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران است. به جرنت می توان گفت که موفقیت مبارزه برای اتحاد نیروهای ضد دیکتاتوری، در گروی تفهیم سیاست مستقل طبقاتی حزب توده ایران به این متحدان قرار دارد.

ای بسا هندو و ترک همزبان
اتحاد و انتقاد تنها راه نجات!

مقاله شماره: ۱۰۵ (۱۸/۰۲-۲۰۱۸)
حزب توده ایران هنوز از واقع بینانه ترین، آگاه ترین، ریشه دارترین، و مطمئن ترین خانه زحمتکشان ایران است و رهبری کنونی حزب توده ایران از برگزیده ترین، یکدست ترین، پرکارترین رهبری پس از ضربه بوده است. کسانی که این حقیقت را انکار می کنند یا از مغرضان و یا از دشمنان هستند.
به ویژه گروه “چپ” این رهبری در مقابله با “بلیر”سازی حزب توده ایران و دگرگونی آن به یک حزب “چپ” فراگیر و “نوین” نقش بزرگی ایفا کرده است و در پاک نگاه داشتن خط و خصلت طبقاتی حزب در برابر “بازنگران” مارکسی خوب ایستاده است و به اندازه زیادی در این کار پیروز بوده است.

«شبح ها، سلاح به دست بپاخیزید!»
توده ای ها خلع سلاح نمی شوند!

مقاله شماره: ۱۰۴ (۱۴/۰۲-۲۰۱۸)
مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری و علیه اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم از وحدت برخوردار است! وحدت دیکتاتوری سردمداران نظام سرمایه داری و اقتصاد سیاسی امپریالیستی که آن را “اقتصاد اسلامی” و “اقتصاد مقاومتی” و “اسلام سیاسی” می نامند، در یک سو و وحدت متضاد دیالکتیکی آن، یعنی نبرد علیه دو قدرت داخلی و خارجی ارتجاعی در سوی دیگر!
از این تحلیل می توان تنها یک رهنمود علمی و واقع بینانه بیرون کشید. این رهنمود ارایه جایگزین ملی- دمکراتیک برای ساختار نظام انقلابی در ایران و اقتصاد سیاسی متناسب با آن است. تنها با ارایه چنین رهنمود و تفهیم آن برای توده ها است که مبارزه علیه خطر تجزیه ایران از یک خطر مبهم، از یک انتزاع توخالی و درک نشده، به پرچم نبردی فعال و جوشان و هشیارانه بدل می شود.