نه! طبری شکست نخورد. تسلیم نشد.

یگانهء من! اگر روزى از تبعید اندیشه هایم بازگردم، دو چشم بر تو نگاه خواهم داشت، و یک زبان با تو سخن خواهم گفت.   هدیه خواهم داد ترا، گل کینه هاى مشت شده ام را، یاد شاد پایمردى مردان را و نفرت از خوارى فرومایگان را. *** من در …

صلح خواهی خامنه ای؟

مقاله شماره: ۴۷ (۱۸/۰۸-۲۰۱۸)(۲۷مرداد ۱٣۹۷ )
در طول تاریخ، حاکمان همیشه خود را دادخواهی منصف قلمداد کرده‌اند که مانند انوشیروان، در یک روز بیست هزار مزدکی را زنده بگور کرد و به قتل رساند، و خود را «انوشیروان دادگر» نامید. صلح خواهی خامنه ای نیز از چنین جنسِ تبلیغ حاکمان برخوردار است.

«دولت فربه شده»
 نفی «دولت فربه» در وظایف اجتماعی، تایید آن در کنترل و سرکوب

مقاله شماره: ۴۶ (۱۲/۰۸-۲۰۱۸)(۲۲مرداد ۱٣۹۷ )
مرحله ی ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه که حزب توده ایران میهن ما را در چنین مرحله ی رشد ارزیابی می کند، مرحله رشد سرمایه داری نیست، ولی هنوز سوسیالیسم هم نیست.
مضمون پدیده گذرایی مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب را می‌توان با توجه به دو تعریف «صورتبندی اقتصادی- اجتماعی» و «فرماسیون» که مارکس در ارتباط با هستی اجتماعی برمی شمرد، دریافت.

جایگاه اصلاح طلبان امروز در جبهه واحد ضداستبدادی ایران
نویسنده: احسان

مقاله شماره: ۴۵ (۱۲/۰۸-۲۰۱۸)(۲۱ مرداد ۱٣۹۷ )
تاج زاده هنوز نه به تغییر از پایین به بالا به دست مردم، بلکه اصلاح از بالا به پایین از سوی حاکمیت و چانه زنی با بالایی ها معتقد و پایبند است، چرا که باور دارد حاکمیت هنوز اصلاح پذیر می باشد و برای حل بحران سیاسی و اقتصادی موجود، کافی است.

نواستعمار با شمشیر نئولیبرالیسم سینه توده ها را نشانه می گیرد
اقتصاد نئولیبرالی میهن ما را نومستعمره خواهد کرد

مقاله شماره: ۴۴ (۰۳/۰۸-۲۰۱۸) (۱۳ مرداد ۱٣۹۷ )
نئولیبرال ها بر طبق نظریه “قطره‌قطره” که خودشان آفریدند می گویند که نابرابری اجتماعی پیامدی است که به سود توده های نادار هم هست چرا که سرمایه دار با افزایش سرمایه خود زحمتکشان را هم کاردار می کند. ولی همان گونه که پرفسور چانگ می گوید این‌ کار تنها در مرحله صنعتی شدن نظام سرمایه‌داری در غرب انجام شد. ولی در زمانی که سرمایه مالی هژمونی دارد ارزش اضافی ایجاد شده صرف خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و دیگر کارهای سفته و دلال بازی می شود و نه در ایجاد شغل.

وحدت مبارزه برای مالکیت عمومی- دمکراتیک و علیه استعمار- امپریالیسم

مقاله شماره: ۴۳ (۲۵/۰۷-۲۰۱۸)(۳ مرداد ۱٣۹۷ )
تایید نابخردانه خامنه ای بر دامن زدن به جنگ افروزی امپریالیسم در خلیج فارس از طریق تهدید به بستن راه صدور نفت، پیامد «دیپلوماسی ایدئولوژیک» ضد ملی ای است به سود سهم بیش تر برای غارتگرانی از قبیل «ثامن الجج» و خاندان و بیت حاکمان در ایرانِ جمهوری اسلامی و نه در دفاع از «منافع ملی» مردم میهن ما و تمامیت ارضی کشور.

تاریخ جنبش کارگری ایران، تاریخ حزب توده ایران است!

مقاله شماره: ۴۲ (۲۳/۰۷-۲۰۱۸) (۱ مرداد ۱٣۹۷ )
طبقه ی کارگر ایران دارای یک تاریخ است که خط سرخ آن در حزب اجتماعیون و عامیون، حزب کمونیست ایران و بی واسطه در تاریخ قریب به هشتاد ساله ی مبارزات حزب توده ایران تبلور می یابد. نفی این تاریخ، نفی تاریخ ماتریالیستی و واقعی جنبش کارگری ایران است. جنبش کارگری ایران هیچ تاریخ دیگری ندارد.

خامنه ای وحدت حاکمیت و اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی را مقدس اعلام کرد!
شکاف در سلطه ی رژیم را از هم بدریم!

مقاله شماره: ۴۱ (۲۰/۰۷-۲۰۱۸) (۲۹ تیر ۱٣۹۷ )
شکافی را که با اعتراف بر ضرورت تهیه «نقشه راه اقتصاد با ثبات» در سخنان خامنه ای عریان شده است، با ارایه پیشنهادهای مشخص برای پاسخ به خواست های مبارزاتی توده های زحمت، زندانیان سیاسی و دیگر مبارزان علیه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی پر کنیم و آن را به اهرم پرتوان ژرفش نبرد طبقاتی در ایران بدل نمایم.