پیاده کنندگان اقتصاد نئولیبرالیستی، ضدامپریالیست نیستند!

مقاله ۳۹/۱۴۰۰۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲ پیش گفتار جامعه دارای یک هسته اقتصادی و یک پوسته سیاسی – حقوقی است و رابطه این هسته و پوسته، رابطه ماهیت و پدیده است و اگر شخص سطحی نگر باشد، پوسته را می بیند و هسته را نمی بیند. (احسان طبری) دوباره …

سوسیالیسم بیش از پیش زنده و پیروز است!

مقاله ۳۸/۱۴۰۰۱۷ دی ۱۴۰۰، ۷ ژانویه ۲۰۲۲ این جنبش را اگر هزاران بار نیز در خون مدفون سازید، مانند سمندر رستاخیز می‌کند و نخواهید توانست سرانجام نابود کنید. (احسان طبری) پیش گفتار هواداران سرمایه داری و دانشمندانی که  از سفره بورژوازی نان می خورند، هم واره نگین الماس انگشتر سرمایه …

سرانجام جمهوری اسلامی سرنگونی است!

مقاله ۳۸/۱۴۰۰۷ دی ۱۴۰۰، ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱ خبرداری از خسروان عجمکه کردند بر زیردستان ستم؟نه آن شوکت و پادشایی بماندنه آن ظلم بر روستایی بماند سعدی پیش گفتار بی آبی، بی کاری، بی خانگی، گرسنگی و بیماری را نمی توان با رشوه خواری، دزدی، تنش آفرینی، ندانم کاری و بی …

جنگ افروزی امپریالیسم!

مقاله ۳۷/۱۴۰۰۲۹ آذر ۱۴۰۰، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱ انسان زمان کوتاهی است که بر روی جنبنده زمین زندگی می کند و تاکنون ساختار طبقاتی جامعه نگذاشته است که توده های رنج در جهان در آرامش باشند و از صلح بهره مند شوند. شوربختانه، داده هایی که ما روزانه می خوانیم نشان …

“ده مهر” و چالشی به نام جمهوری اسلامی!

مقاله ۳۶/۱۴۰۰۲۲ آذر ۱۴۰۰، ۱۳ دسامبر ۲۰۲۱ دو ره در پیش یا تسلیم یا پیکار جانفرسااز آن راه خطا برگرد و با همت بر این ره شو احسان طبری پیش گفتار برداشت نادرست و متافیزیکی از پیوند دیالکتیکی میان وظیفه ی دمکراتیک- اتحادی حزب توده ایران و وظیفه ی سوسیالیستی …

نگاهی کوتاه به دیدگاه رفیق زرافشان!

مقاله ۳۵/۱۴۰۰۱۲ آذر ۱۴۰۰، ۳ دسامبر ۲۰۲۱ خطـر! جاده لغزنده و شب تاریک است. در فراز درّه، ره باریک است. رهگذر، در چنین گرده صعب و چنان تنگه هول، با چراغى که نفس مى بردش دم به دم، از یورش باد، کج نیفتى به چپ و راست،  خطـر!                                               سیاوش …

انتقاد “راه توده”، “عدالت” و “ده مهر” به حزب توده ی ایران ماتریالیستی- دیالکتیکی نیست!

مقاله ۳۴/۱۴۰۰۶ آذر ۱۴۰۰، ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱ پیش گفتار نبرد طبقاتى در کشور ما ژرف تر از پیش شده است و واپس گرایان درونی و برونی براى‏‏ پراکندگی جنبش توده ای دوباره دست به کار شده اند. روشن است که این برنامه رژیم پیش آمدی و ناگهانی نیست بلکه ریشه …

حزب توده ی ایران و گزینش میان آزادی و عدالت اجتماعی!

مقاله ۳۳/۱۴۰۰۱۸ آبان ۱۴۰۰، ۹ نوامبر ۲۰۲۱ پیش گفتار گزینش میان آزادی و عدالت اجتماعی همواره یکی از چالش های بزرگ حزب های سیاسی در کشورهای ستم زده بوده است. به راستی هم بسیاری از حزب های سیاسی در این گونه کشورها چیزی فرای آزادی نمی خواهند؛ آن هم آن …